Waarom worden Persoonsgegevens verwerkt?

Uw Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via gebruik van onze website, contactformulieren, nieuwsbrieven en activiteiten.

We gebruiken uw Persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • deelname aan onze activiteiten; (uitvoering overeenkomst)
  • uitnodigingen activiteiten; (gerechtvaardigd belang)
  • het versturen van nieuwsbrieven; (mits toestemming)

Hiervoor kunnen wij de volgende Persoonsgegevens van u vragen en verwerken: naam, voornaam, e-mail, adres, telefoonnummer, interesses, foto(‘s) en/of video(’s).

Tijdens de activiteit kunnen er (sfeer)foto’s genomen worden. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal binnen het kader van de opdracht, behoren aan Sphinx Cinema. Wij maken soms gericht beeldmateriaal van bezoekers om te gebruiken in gedrukte of online media. Bij gerichte beelden vormen één of meerdere personen het hoofdonderwerp. Voor alle gerichte beelden wordt vooraf steeds om uw toestemming gevraagd, bijvoorbeeld door te vragen te poseren voor het beeld. Indien u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, kan u contact opnemen met ons via de contactgegevens vermeld bovenaan deze privacyverklaring. Sphinx Cinema zal dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

Doorgifte aan derden

Uw Persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Duur van de verwerking?

Sphinx Cinema bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Wat zijn uw rechten als bezoeker?

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken conform de geldende bepalingen. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld bovenaan deze privacyverklaring. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Uw gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor onze eigen medewerkers en eventuele externe medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de werking van onze organisatie.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden, datalekken of andere kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde Persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden en te behandelen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie,  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Cookies

Voor de goede werking van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. De cookies die binnen de Inschrijvingstool worden gebruikt zijn:
Authenticatie en sessie cookies: cookies die de gebruiker identificeren wanneer hij inlogt in de Inschrijvingstool.

Functionele cookies: cookies die verifiëren of het mogelijk is cookies te gebruiken of die het inloggen vergemakkelijken.

Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers binnen de Inschrijvingstool te analyseren om voorkeuren te onthouden en zo de dienst te kunnen verbeteren (wij verzamelen informatie zoals het type browser, het soort device, en het IP-adres).
U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de Inschrijvingstool op een juiste manier werken.  

Wijziging privacy statement

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie